english|
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yürütme Kurulu
Yasa Tasarısı Taslağı
Kurultay Sonuç Bildirisi
Haberler
Yayınlar
Bildiriler
Basın
İletişim
linkler4. SANATÇILAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ–2003

“ÖZGÜR SANAT İÇİN ÖZERK SANAT KURUMU”

8 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde toplanan “4. Sanatçılar Kurultayı”, Özerk Sanat Konseyi’ni oluşturan 76 sanat örgütünün ortak taleplerini kamuoyuna iletme kararı almıştır.

Kurultay çerçevesinde, hükümetin T.B.M.M.’ye sevk etmek üzere olduğu “Kamuda yeniden yapılanma Temel Kanun Tasarısı”nın kültür ve sanat alanındaki muhtemel etkileri üzerinde durulmuş ve aşağıdaki konularda görüş birliğine varılmıştır.

 1. Kültür ve sanat alanında kamu adına yapılacak her türlü tasarrufun, siyasetin gölgesinden kurtarılması gerekmektedir. Bu sakıncayı gidermek için bu hizmetin bakanlık eliyle değil, özerk bir sanat kurumu aracılığıyla yerine getirilmesi önerilmektedir. Sanat kuruluşları, demokratik ilkeler doğrultusunda çalışacak özerk “Türkiye Sanat Kurumu”nun oluşturulmasını istemektedir.
 2. Özerk ve demokratik işleyişe sahip, bilimsellik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda çalışan bir kurum, sanatsal yaratma özgürlüğünün temel ilkesidir.
 3. Kamu alanının yeniden yapılanması tasarısı bağlamında, kültür ve sanatında içinde yer aldığı pek çok kamu görevinin yerel yönetimlere devri, kamunun kültür ve sanat alanındaki işlevini terk etmesi sonucunu doğurabilecektir. Bu alanın özel sektörün eline bırakılması ise, yurttaşlarımızı en temel insan hakkından yoksun kılacak, tekelleşmenin önüne geçemeyecektir.
 4. Bugün, devlet bütçesinden kültür ve sanata ayrılan pay binde 3’tür. Bu oranın en az Avrupa ülkelerinin koyduğu hedefe, bütçenin %1’ine yükseltilmesi ve kamu kaynaklarının paylaşımının önerilen özerk kurum aracılığıyla yapılması gerekmektedir.
 5. “Türkiye Sanat Kurumu”nun sanat alanlarından sağlanacak vergilerin yanı sıra Avrupa ülkelerinde benzerleri bulunan çeşitli gelir kaynakları ile ilgili bakanlıkların bütçesinden ayrılacak pay ile bütçesi oluşturulması gerekmektedir.
 6. Kültür ve sanat alanında evrenselleşmenin, yerelleşmenin ve yerinden yönetimin gerçekleşmesi ancak “Türkiye Sanat Kurumu”nun kurulması ile mümkün olabilir. Aksi takdirde, bu alan yeterli bir bilgi ve birikime sahip olmayan yerel yöneticilerin insafına terk edilecektir. “Türkiye Sanat Kurumu” hizmetlerin adil ve nitelikli bir biçimde yerine getirilmesinin güvencesini oluşturacaktır.
 7. Kamuda (kamuda kültür ve sanat kurumlarında) yapılacak yeni bir düzenleme öncesinde, mevcut sanat kurumlarının özerkliğinin sağlanması gerekmektedir.
 8. Ülkelerin tanıtımında en önemli araçlardan biri kültür ve sanattır. Tanıtım politikamızın belirlenmesi ve uygulanmasında kültür sanat alanının emekçilerinin görüşleri mutlaka alınmalıdır. “Türkiye Sanat Kurumu’nun temel görevlerinden biri sanatımızı uluslararası arenaya taşımak ve dış tanıtım olmalıdır.
 9. Özerk Sanat Konseyi, kültür bakanlığının 1995 yılında konsey girişim kurulunun imzaladığı protokolü hatırlatarak, kültür ve turizm bakanlığını kültür sanat alanının yeniden yapılandırılması sürecinde ortak çalışmaya davet eder.
 10. Özerk Sanat Konseyi, kısa vadede “Türk Sanat Kurumu” yasa taslağ üzerindeki çalışmalarını tamamlayarak hükümete ve siyasi partilere sunacak,
  bu arada Türkiye’nin tüm illerindeki kültür ve sanat örgütleriyle iletişim
  kurarak, “Özgür sanat için özerk sanat Kurumu” tezini güçlendirecektir.

©2009