english|
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yürütme Kurulu
Yasa Tasarısı Taslağı
Kurultay Sonuç Bildirisi
Haberler
Yayınlar
Bildiriler
Basın
İletişim
linkler3. SANATÇILAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ


“3. Sanatçılar Kurultayı, 6-8 Mayıs günlerinde Özerk Sanat Konseyi Girişim Kurulunu oluşturan sanat ve sanatçı örgütlerinin ve Ulusal Sanat Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin, sanat kültürünü oluşturan kişi ve kurumların örgütsel bir yapısı oluşmadıkça eksik kalacağının kararlaştırıldığı kurultayda, Türkiye Sanat Kurumunun yaşama geçirilmesi amacıyla sanat alanlarında yoğun çalışmaların yapılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için girişimlerin yoğunlaştırılması kararına varılmıştır.
Kurultayda genel anlamdaki "sanatçı"sözü yerine sanat alanlarının meslek adlarıyla anılmalarının örgütlenme açısından netlik sağlayacağı konusunda görüş birliğine varılmış; sanat alanlarının "Telif Hakları", "Örgütlenme Özgürlüğü" ve "21. Yüzyıla Doğru Eylem Planı" konulu gündem maddeleri hakkında oluşan görüşler tartışılmış ve bu konularda çeşitli kararlar alınmıştır.
Sanat meslek dallarının telif haklarını sanatsal sorumlulukları içerisinde savunabilmelerinin bir ön koşulu ve etik davranışı olarak kendi tasarımlarıyla gerçekleşen yapıtların yaratıcısı olduğunu belirten işaret, plaket vb. konulması gerektiği kararına varılmıştır. İnsan hakları kapsamında olan telif haklarının "düşünme, yaratma ve yayma özgürlüğü" çerçevesinde "yaratıcıların maddi ve manevi haklarının korunması" tanımlamasının belirlenmesine karar verilmiştir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun alanlar ve örgütler tarafından derinlikli bir biçimde incelenerek gerekli katkıların yapılması ve yönetmeliklerin çıkarılması için çalışmalarda bulunulması kararına ulaşılmıştır. Kamu yararına örgüt statüsü kazanmış olan sanat ve sanatçı örgütlerinin federatif örgütlenmeye gitmelerine karar verilmiştir. Sanatla ilgili yasal düzenlemelerin eksik olduğu, sanat alanında yasal boşlukların bulunduğu, bu boşlukların ortadan kaldırılmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin gerektiği kararına varan kurultayımız; sanat meslek dallarından kişilerin meslek özgürlüklerinin, meslek üretimlerinin, sanatsal özgürlüklerinin, bu özgürlükleri düzenleyen yasalar olmadığı için engellendiği görüşüne varmış, sanatsal üretimi nedeniyle kişilerin suçlanamayacağını karara bağlamıştır.
Kuruluşların birer temsilcilerinden oluşacak Girişim Kurulunda yürütme kurulunun yanı sıra hukuk, etik, eğitim, sanatçı hakları, finans, sivil toplum kuruluşları ve sanat alanına karşı yapılan saldırıları izleme kurullarının oluşturulmasına; Ulusal Sanat Kurulu ve Girişim Kurulunun çalışmalarının periyodik bültenlerle katılımcı kuruluşlara duyurulması için çaba gösterilmesine; Türkiye Sanat Kurumunun resmen oluşabilmesi için yasa taslağına son biçimin verilmesi çalışmalarının hızlandırılmasına karar verilmiştir. Demokrasiyi hedef alan saldırıların, cumartesi annelerinin, basına yönelik saldırıların, Susurluk'la ortaya çıkan gerçekliğin ortadan kaldırılmasının ancak örgütlü bir ortak duyarlılığın, bilincin ve örgütlü sanat kültürünün oluşmasıyla ve tüm toplumsal muhalefet güçlerinin ortak tepkisiyle sağlanabileceği kararına varılan kurultayda, 174 sivil toplum kuruluşu ile başlatılan  birlikteliğin daha da geliştirilerek sürdürülmesine karar verilmiştir. Kurultayda, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim düzenlemesi içinde sanat eğitiminin  vazgeçilmez bir insan hakkı olduğu, erken yaşlarda verilmesi gereken temel sanat eğitiminin öğretim programına alınması zorunluluğu ve sanat liselerinin yaygınlaştırılması gerektiği kararlaştırılmıştır. 21. yüzyıla doğru sanat eylem planı çerçevesinde kampanyalar düzenlenmesine; “Sanat Yaşamdır Yaşama Evet” kampanyasının sanatçı örgütlerinin amaçları doğrultusunda genişletilmesine; bölgesel kültür merkezlerinin, sanat evlerinin, sanat olimpiyatlarının desteklenmesine; yerel yönetimlerin nüfus oranlarıyla sanat etkinlikleri projelendirmesine ve sanat merkezleri yaptırmaları için girişimlerde bulunulmasına karar verilmiştir.

Kurultayımız, 21. yüzyıla girerken toplumumuzda egemen olmaya başlayan bağnaz karanlığın aydınlığa dönüştürülmesinde sanat ve sanatçı örgütlerinin üzerlerine düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olduklarını bir kez daha kamuoyuna bildirmeyi kararlaştırmıştır.”
 

©2009