english|
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yürütme Kurulu
Yasa Tasarısı Taslağı
Kurultay Sonuç Bildirisi
Haberler
Yayınlar
Bildiriler
Basın
İletişim
linklerİSTANBUL 2 NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İstanbul, Beyoğlu, 750 ada, 104 parselde Kentsel Sit Alanı içersinde bulunan l.grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne ait Kurulunuzun 14.05.2008 tarih, 1783 sayılı kararıyla tadilat avan projesi onaylanmış ve uygulama projelerinin Beyoğlu Belediyesi vasıtasıyla imar mevzuatı açısından incelenerek Kurulunuza getirilmesi istenmiştir.

Ancak aradan altı ay gibi bir süre geçtikten sonra, uygulama projesinin getirilmediği ve daha önce onaylanan avan proje yerine yeni bir avan projenin Kurulunuz onayına iletildiği bilinmektedir. Yaptığımız araştırma ve incelemeler sonucunda Atatürk Kültür Merkezi'ni kullanan sanatçı, teknik personel ve bu kurumların başındaki yönetmen ve müdürler, tasdikli avan projeye göre çok farklı olan yeni projenin gerek dış cephe, gerekse iç düzenlemelerinin uygun olmadığı, işletme ve sanatsal faaliyetleri tamamen olumsuz etkileyecek nitelikte bulduklarını vurgulamışlardır.

Özer Sanat Konseyi bünyesinde bulunan sanatçı kuruluşlarından biri olan Kültür Sanat Sendikası İstanbul Şubesi'nden edindiğimiz ve ekte bir suretini sunduğumuz 10 Kasım 2008 tarihinde binayı kullanan sanat kurum müdürlerinin yapmış olduğu toplantı tutanağının, bilimsel bir nitelik taşıdığı ve uygulama sürecine yönelik bir uyarı niteliği taşıdığı izlenimi edinilmiştir.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin eski eser olmayıp Cumhuriyet dönemi mimarisi ve Cumhuriyet döneminde kurulan sanat kuruluşlarının faaliyetlerinin yapıldığı bir yapı olması nedeniyle simgesel anlamda korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildiğinin bilinci içindeyiz.

Bu anlamda tescil edilen AKM için proje üretilmesi yerine, adeta boş bir arsa için düzenlenen bu projenin uygulanmasını uygun bulmadığımızı Koruma Bölge Kurulunun bilgi ve takdirlerine sunarız. Yasalara, Koruma Yüksek Kurulu İlke kararlarına, Koruma ilkelerine, Koruma Kurulunca alınan kararların devamlılığı ilkelerine uygun olarak işlemlerin yapılmasından başka bir isteğimiz yoktur.

01 Haziran 2008 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin kapatılmasından sonra sanatsal faaliyetlerin yapılamaması halkımızın bu tür etkinliklerden mağdur kalmasına neden olunmuştur. Bugüne kadar olan gecikmelere ilave olarak, tasdikli avan projeye ve AKM'yi kullanan sanatçı ve yöneticilerin uyarılarına aykırı olarak çizilecek ve onaylanacak projelere karşı, hukuksal anlamda açılabilecek davalardan dolayı ne kadar süre alacağı bilinmeyen gecikmelerin sorumluları, yasalara ve mevzuata uygun davranılmasını isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar olmayacağının Koruma Bölge Kurulu ve tüm duyarlı kişi, kurum ve kuruluşların bilincinde olduğu inancını taşımaktayız.
Yapısal anlamda bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşılmayan, ancak 30 yıl kadar önce yapılan teknik donatının (sahne mekanik, elektrik, tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın, alarm sistemleri vb.) çağımıza uygun olarak yenilenmesi dışında hiçbir sorunu olmayan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin, onarımına göstereceğiniz hassasiyet ve duyarlılığınıza katkılarımızın açık olduğunu Müdürlüğünüz ve Koruma Kurulunuzca da bilinmesini arzu etmekteyiz.

Saygılarımızla,
ÖZERK SANAT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU©2009